به نقل از کاما نیوز : مدیرجدید اداره جهاد کشاورزی آران وبیدگل منصوب شد. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


مدیرجدید اداره جهاد کشاورزی آران وبیدگل منصوب شد.خبرگزاری کاما نیوز