به نقل از کاما نیوز : حادثه انفجار به بخشی از منزل مسکونی دو طبقه در اصفهان خسارت وارد کرد. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


حادثه انفجار به بخشی از منزل مسکونی دو طبقه در اصفهان خسارت وارد کرد.خبرگزاری کاما نیوز