دیدار تیم‌‌های صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان به نتیجه تساوی و تقسیم امتیاز بین دو تیم انجامید.

دیدار تیم‌‌های صنعت نفت آبادان و گل‌گهر سیرجان به نتیجه تساوی و تقسیم امتیاز بین دو تیم انجامید.مقاله اصلی