به نقل از کاما نیوز : جوی نسبتا ناپایدار در استان تداوم دارد و آسمان بیشتر مناطق صاف و گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


جوی نسبتا ناپایدار در استان تداوم دارد و آسمان بیشتر مناطق صاف و گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.خبرگزاری کاما نیوز