به نقل از کاما نیوز : ۸۵ درصد از علوفه موردنیاز استان اصفهان وارداتی است و تنها ۱۵ آن درصد در استان تولید می‌شود. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


۸۵ درصد از علوفه موردنیاز استان اصفهان وارداتی است و تنها ۱۵ آن درصد در استان تولید می‌شود.خبرگزاری کاما نیوز