به نقل از کاما نیوز : پزشکان متخصص ۱۰۰ بیمار تیران وکرونی را رایگان ویزیت کردند. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


پزشکان متخصص ۱۰۰ بیمار تیران وکرونی را رایگان ویزیت کردند.خبرگزاری کاما نیوز