به نقل از کاما نیوز : خیّران کاشانی ۷۰۰ میلیارد ریال برای ساخت واکسن داخلی کرونا کمک کردند. خبرگزاری کاما نیوز

به نقل از کاما نیوز :


خیّران کاشانی ۷۰۰ میلیارد ریال برای ساخت واکسن داخلی کرونا کمک کردند.خبرگزاری کاما نیوز